Alternativní investiční fond dle § 15 ZISIF

Co to je?

Setkáváme se s celou řadou neformálních označení – alternativní investiční fond, minifond, patnáctka a další – to všchno jsou označení pro fond vymezený ustanovením § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Jedná se o jednoduchý způsob správy majetku investorů. Na rozdíl od klasických investičních fondů nepodléhá regulaci a dozoru České národní banky (ČNB), je pouze u ČNB registrován. Také jeho založení a registrace u ČNB a následná administrace jsou výrazně jednodušší a flexibilnější.

Účelem jeho existence je správa majetku srovnatelná s obhospodařováním.

Pro koho

Pro koho je založení alternativního fondu?

Založení alternativního investičního fondu podle § 15 ZISIF je perfektní volbou pro všechny, kteří mají zájem podnikat jako investoři, spravující majetek jiných osob. 

Do čeho může alternativní fond investovat?

Alternativní fond může investovat do jakýchkoliv aktiv, nejčastěji jsou to: 

  • investiční nástroje (akcie, dluhopisy, fondy, ETF…) 
  • deriváty (CFD, opce, futures, pákové investiční nástroje a cenné papíry…) 
  • komodity (zlato, stříbro, ropa…) 
  • nemovitosti (napřímo, nemovitostní SPV…) 
  • kryptoaktiva (napřímo BTC, LTC, ETH …, prostřednictvím derivátů) 
  • sběratelské předměty (sbírky obrazů, známek, mincí, veteránů…) 
  • jakákoliv jiná držitelná a ocenitelná aktiva

fond nějaká omezení? 

Ano, má. Alternativní investiční fondy zejména nemohou využívat běžný marketing a činit veřejnou nabídku k investování peněžních či jiných prostředků. Retailové investory může fond oslovovat pouze individuálně. Veřejně lze nabídku investice mířit pouze na kvalifikované investory. 

Fond může mít maximálně 20 retailových investorů. Dále může mít takzvané kvalifikované investory – těmi jsou osoby investující částku větší než € 125 000. 

Aby byl fond maximílně efektivní ve své činnosti, musí tedy velmi dobře zvážit, kolik investorů ze které skupiny chce získat. 

Jaký objem finančních prostředků mohou tedy alternativní fondy spravovat? 

Alternativní investiční fond nesmí spravovat majetek přesahující 500 000 000, nebo 100 000 000, pokud užívá k obhospodařování majetku pákový efekt. 

Jak na to

Chci založit alternativní investiční fond – jak na to? 

Je třeba založit subjekt, který bude správcem alternativního fondu. Nejsnazší a nejčastější je založení společnosti s ručením omezeným se sídlem v České republikce. 

Po založení této společnosti je potřeba zformulovat investiční strategii. Nejspíše již víte, co a jak chcete dělat, i s tímto krokem Vám ale pomůžeme. 

Dále pro Vás připravíme smluvní klientskou dokumentaci, investorskou smlouvu, obchodní podmínky, ceník, GDPR, opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT). 

Posledním krokem je příprava a podání návrhu na registraci k ČNB, ta Váš fond zapíše do registru přibližně do týdne. 

Fond už mám a co dál? 

Grautlujeme! Můžete začít dělat to, co umíte nejlépe – investovat, čili spravovat majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu. 

Kromě toho Vás ale čeká i řada povinností, aby Vaše podnikání bylo v souladu se zákony a požadavky ČNB. 

Které to jsou? 

Povinnosti týkající se opatření proti praní špinavých peněz – AML. Pro klid Váš i Vašich klientů je třeba vypracovat systém vnitřních zásad a systém hodnocení rizik. 

Systému vnitřních zásad stanoví strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

Systém hodnocení rizik je souhrnem identifikovaných a posouzených rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat v rámci činnosti fondu.  

Fond je osobou povinnou dle zákona proti praní špinavých peněz, proto musí do 60 dnů od své registrace u ČNB oba popisy vypracovat a předložit ČNB. 

Pokud později dojde k aktualizaci těchto vnitřních předpisů, je třeba je do 30 dnů od provedení aktualizace opět předložit ČNB ke kontrole. 

Dále je třeba FAÚ nahlásit kontaktní osobu, pověřenou osobu a prokazatelně o AML předpisech proškolit všechny, kteří pro Váš fond pracují – ať už jsou to zaměstananci, nebo spolupracující osoby. 

Pro své klienty, investroy, musíte připravit Key Information Document, zkráceně KID, čili dokumet poskytující Vašim klientům klíčové informace o Vašich investičních produktech. Rozsah dokumentu nesmí překročit tři velké strany, aby si zachoval stručnost a ukázal jen to podstatné. 

Fond musí na ročním principu a stanoveným způsobem reportovat ČNB o své činnosti. 

Povinností je celá řada a ty uvedené shora jsou jen ty nejpodstatnější, sankce za jejich porušení dosahují řádů desítek milionů korun a je proto třeba nic nepodcenit.