Zásady ochrany vašich osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), které je přímo účinné od 25. května 2018, 

SWISSOVIA s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 17823692, se sídlem Velké náměstí č.p. 1, 50003 Hradec Králové, reprezentovaná advokátkou Mgr. Janou Luštíkovou, zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15069
(dále jen „správce“), 

zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými níže.

1. Jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou správcem zpracovávány? 

 1. Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou mu Vámi jakožto subjekty údajů poskytnuty, a to v souladu s platnými právními předpisy a se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto dokumentu, které z nich přímo vyplývají. 
 2. V případě využití mnou nabízených advokátních služeb, to vše jak při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky, můžete být správcem požádáni o sdělení těchto osobních údajů: 
 1. jméno a příjmení/obchodní firma 
 2. rodné číslo/IČO, DIČ 
 3. adresa trvalého pobytu, bydliště/sídlo 
 4. telefonní číslo 
 5. e-mailová adresa 
 6. číslo bankovního účtu 
 7. případné další osobní údaje.

  2. Způsob zpracování osobních údajů správcem a místo, kde jsou Vaše osobní údaje uloženy 

 1. Vámi uvedené osobní údaje jsou správcem zpracovávány v elektronické formě, případně manuálně. 
 2. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na serveru, případně v papírové podobě.

  3. Za jakým účelem správce zpracovává shromážděné osobní údaje? 
 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností: 
 1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze v souladu s účelem jejich zpracování – a to objednání a využití některé mnou nabízené služby, konkrétně ke zpracování Vašich případů, a to v souladu s platně uzavřenou smlouvou o poskytování právních služeb s Vámi jakožto smluvní stranou. Právním titulem (oprávněním) zpracovávání Vámi poskytnutých osobních údajů je tedy plnění smluvních povinností z Vámi uzavřených smluv. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů tedy zcela dobrovolné, ale také nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytnutí mých služeb. 
 2. Přitom nemusí jít vždy o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách správce a jeho následným potvrzením učiněné objednávky. K tomuto účelu osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak je uvedeno níže.

  2. Zpracování údajů pro splnění zákonných povinností správce: 

 1. Správce má povinnosti, které vyplývají z platných právních předpisů, a to zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů a povinnosti vyplývající z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
 2. Doba, po kterou jsou tyto údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

  3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce nebo zájmů třetí osoby: 

 1. Oprávněným zájmem je ochrana a následné prokázání práv a právních nároků správce, a to zejména z uzavřených smluv anebo ze způsobené újmy. Vámi poskytnuté údaje jsou v souladu s těmito oprávněnými zájmy uchovávány maximálně po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu nebo od posledního kontaktu, pokud nedošlo k uzavření smlouvy, a to z důvodu délky promlčecích lhůt nároků a zohlednění toho, že o případném nároku uplatněného soudní cestou se správce nemusí dozvědět v okamžiku, kdy byl u soudu uplatněn. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může správce vedle toho využít také k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení za účelem Vaší informovanosti o událostech, službách, produktech, publikacích, které by Vás mohly zajímat. Toto zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout prostřednictvím využití Vašeho práva podle čl. VI. odst. 1 písm. h) tohoto dokumentu. Vaše údaje správce nikdy neposkytuje, neprodává ani nevyměňuje s třetími stranami za účelem marketingu.

   

  4. Zpracovávání osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu: 

 1. Pokud udělíte správci souhlas, může správce zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky služeb a informačních newsletterů. Váš souhlas bude potřeba v případě, že nejste klientem správce. Před tím, než Váš souhlas udělíte, Vás bude správce informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemnou žádostí zaslanou na adresu advokáta nebo proklikem na odkaz v příslušném e-mailu. Pokud ovšem některé Vámi poskytnuté osobní údaje správce zpracovává i na základě jiného právního titulu (viz odst. 1 – 3 výše), bude pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

  4. Kdo všechno má k Vašim osobním údajům přístup? 

 1. Vámi uvedené osobní údaje mohou být dále předány mým externím spolupracujícím subjektům, které se specializují v daných oblastech a já Vám tak mohla poskytnout profesionální služby v maximální možné míře. Těmito externími zpracovateli mohou být: 
 1. externí daňový poradce, 
 2. poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací, 
 3. poskytovatelé marketingových služeb.

   

  2. Se všemi těmito zpracovateli má správce uzavřené písemné zpracovatelské smlouvy, které poskytují další ochranu zpracovávání Vámi poskytnutých osobních údajů.2. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud správci takovou povinnost ukládá zákon (zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

  5. Po jakou dobu zpracovává správce Vaše osobní údaje? 

 1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení a naplnění účelu smluv a plnění správcem nabízených služeb nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění archivační povinnosti podle platných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, AML zákon atd.).

  6. Jaké cookies používáme?
   
 1. Funkční cookies – funkční cookies používáme za účelem lepšího provozu našich webových stránek na základě oprávněného zájmu, kterým je technické zprovoznění a funkčnost webových stránek. Cookies zpracováváme po dobu, po kterou ponecháte cookies uložené na Vašem zařízení (v případě trvalých cookies) nebo po dobu, po kterou necháte Váš prohlížeč otevřený (v případě ostatních cookies) 
 2. Výkonnostní cookies – výkonnostní cookies zpracováváme za účelem optimalizace obsahu webových stránek, kdy cookies umožňující sledování způsobu využívání internetových stránek jejich uživateli, a to na základě souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve Vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek. 
 3. Marketingové cookies – marketingové cookies používáme k tomu, abychom mohli nabídnout uživatelům více relevantní, preferovaný obsah, na základě jejich specifických zájmů na základě uděleného souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve Vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek.

   

  7. Jaká můžete uplatnit práva týkající se zpracování osobních údajů? 

 1. V souvislosti se zpracováváním Vámi poskytnutých osobních údajů lze na základě nařízení GDPR uplatnit tato práva: 
 1. právo na přístup k osobním údajům – pokud jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům a právo na informace o jejich zpracovávání. 
 2. právo na opravu osobních údajů – právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. 
 3. právo na výmaz osobních údajů – tzv. právo být zapomenut. V souladu s důvody uvedenými v čl. 17 nařízení GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů. 
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů – právo požadovat z důvodů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. 
 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – v případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem oprávněných zájmů, lze vznést námitku proti takovému zpracování, pokud oprávněný zájem správce nebude převažovat nad Vašimi zájmy. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. 
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů – právo podat stížnost proti zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 7. právo na přenositelnost osobních údajů – právo získat za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR své osobní údaje a předat je jinému správci. 
 8. právo vznést námitku proti přímému marketingu – a to včetně případného profilování a analýzy pro účely přímého marketingu. Váš požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu.2. Veškerá tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu lustikova@swissovia.cz. 

  3. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na lustikova@swissovia.cz.