NADAČNÍ FOND vs. NADACE

1. Druhy fundací

– nadace a nadační fondy
– stručná charakteristika

Fundace je forma charitativní organizace, která slouží k podpoře určitých cílů či oblastí, jako například vzdělání, kultura, zdravotnictví, životní prostředí a další. Jedná se o právnickou osobu, která má za úkol shromažďovat finanční prostředky od dárců, aby mohla podporovat projekty a aktivity ve vybrané oblasti.

Fundace může sloužit jako důležitý nástroj pro zlepšování společenského a ekonomického rozvoje, a to jak na místní, tak i na celonárodní, a dokonce mezinárodní úrovni. Fundace mohou poskytovat finanční prostředky pro projekty, které jsou mimo dosah státních rozpočtů nebo pro oblasti, které stát podceňuje. Například mohou podpořit malé podniky, start-upy, nebo mohou investovat do vzdělávacích programů, podporovat sport, děti a mládež, kulturu, nebo výzkum v oblasti medicíny.

Pro úspěšnou firmu je založení fundace dobrým a společensky prospěšným krokem. Tento krok dokazuje, že firma se aktivně zajímá o všechny aspekty společnosti, nejen o svůj vlastní zisk. Kromě toho založení fundace může pomoci zlepšit vnímání veřejnosti o firmě a jejích hodnotách, což může vést ke zvýšení důvěryhodnosti firmy a zlepšení vztahu s potenciálními zákazníky. Navíc založení fundace je výhodné i z daňového hlediska, jelikož dary tomuto typu organizací jsou různě daňově zvýhodněné – napište nám, zašleme Vám přehlednou tabulku.

Vzhledem k tomu, že fundace je nezisková organizace, jdou všechny vynaložené finanční prostředky na podporu daných oblastí a projektů. To znamená, že založení nadačního fondu může být důležitým krokem nejen pro společensky odpovědné firmy, ale i pro celou společnost.

V české právním systému existují dva základní typy fundací: NADACE a NADAČNÍ FONDY.

Který je pro Vás a Vaše cíle ten pravý?

2. Nadační fond

NADAČNÍ FOND je na rozdíl od nadace jednodušší na založení, administrativu i správu a nemá povinný nadační kapitál. Fond nemusí mít narozdíl od nadace trvalou povahu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU

POSTUP ZALOŽENÍ A VZNIKU NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond se zakládá sepsáním Zakladatelské listiny, která na rozdíl od nadace nemusí mít povinně formu notářského zápisu.
Dále je třeba připravit Statut nadačního fondu. Statut upravuje vnitřní poměry fondu a pravidla hospodaření a nakládání s majetkem.
Na obou listinách jsou nezbytné ověřené podpisy zakladatelů.
Nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Tímto rejstříkem je nadační rejstřík.
Majetek nadačního fondu tvoří soubor majetku vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU
Orgány fondu jsou Správní rada a Dozorčí rada. Mohou být kolektivní i jednočlenné. Jejich členy mohou být i právnické osoby.

ZRUŠENÍ, ZÁNIK A ZMĚNA NADAČNÍHO FONDU
Ukáže-li se, že dále již není možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora. Může to být například z důvodu dosažení účelu nadačního fondu, kdy bylo dosaženo účelu, pro který byl nadační fond založen, nebo z jiných důvodů.
Zřizovatel může v zakladatelské listině také omezit dobu trvání nadačního fondu na určitou dobu. Dojde-li k jejímu uplynutí, nadační fond se zrušuje.

3. Nadace

NADACE  je účelové sdružení majetku, které zakladatel zřizuje k trvalému dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Její název musí obsahovat slovo „nadace“ a zpravidla také označení, poukazující na její účel. Nadace může provozovat podnikání pouze jako svou vedlejší činnost.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE

PROCES ZALOŽENÍ NADACE
Nadace se zakládá se nadační listinou, vždy ve formě notářského zápisu. Zakládací listinu nadace pořizuje jedna osoba nebo více osob. Pokud je více zakladatelů, v záležitostech nadace musí jednat jednomyslně.

ÚČEL NADACE
Účel nadace může být veřejně prospěšný nebo dobročinný. Záleží na tom, koho nadace podporuje. Nelze však založit nadaci za účelem podpory politických stran
a hnutí nebo sloužící výlučně výdělečným cílům. Případné podnikání nadace může být jen vedlejší činností k podpoře jejího hlavního cíle.
Účel nadace musí být vymezen v Zakladatelské listině, může být nastaven obecně nebo naopak velmi detailně, může se určit i více účelů a posloupnost jejich naplňování. Přesnost vymezení účelu v Zakladatelské listině je důležitá i z hlediska uplatňování vlastní vůle členů orgánů nadace. Platí, že čím přesněji jsou účel i další otázky specifikovány, tím menší prostor je dán pro uplatnění vůle odlišné od vůle zakladatele.
Nadace vytváří povinně (na rozdíl od Nadačního fondu) výroční zprávu, která obsahuje účetní závěrku a přehled veškeré činnosti nadace.

ORGÁNY NADACE
Statutární orgán nadace je správní rada, která má alespoň 3 členy. Správní rada vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadace. Členem správní rady může být i právnická osoba.
Kontrolní a revizní orgán nadace je dozorčí rada. Musí být zřízena vždy, pokud výše nadačního kapitálu přesahuje 5.000.000 Kč. Jestliže není zřízena dozorčí rada, vykonává její funkci revizor.

MAJETEK NADACE A NADAČNÍ KAPITÁL
Majetek nadace tvoří nadační jistina (soubor předmětů vkladů do nadace, popřípadě i nadačních darů) a ostatní majetek. Nadační kapitál musí mít celkovou hodnotu nejméně výši 500 000 Kč.
Povinný audit má nadace od ročního obratu ve výši 10-ti násobku svého nadačního kapitálu.

ZRUŠENÍ, ZÁNIK A ZMĚNA NADACE
Zániku nadace předchází její zrušení.
Zrušení s likvidací nastává v případě dosažení účelu, uplynutím sjednané doby či soudem v zákonem stanovených případech. Nadace má zakázáno zpeněžení majetkové podstaty nad rámec svých dluhů a s likvidačním zůstatkem nakládá dle nadační listiny.
Zrušení bez likvidace nastává v případě fúze sloučením nebo změnou právní formy. Vnitrostátní fúze může být vyloučena nadační listinou, rozhodují o ní správní rady slučovaných subjektů. Změnu právní formy lze provést jen pokud je výslovně uvedena tato možnost v nadační listině. Je možná změna z nadačního fondu na nadaci i z nadace na nadační fond, rozhoduje o ní správní rada.
Právní existence nadací končí až výmazem nadace z nadačního rejstříku.

4. Shrnutí nadační fond vs. nadace

Existuje několik důvodů, proč je zřízení a provoz nadačního fondu jednodušší než vytvoření a provoz nadace:

Za prvé, zatímco nadace je složitý právní subjekt s vlastní právní osobností, nadační fond sice je právní subjekt, ale chová se jako specifický druh nadačního jmění, které slouží k podpoře určitých cílů. To znamená, že nadační fond nemusí projít složitým procesem založení a registrace jako nadace, což může ušetřit čas a peníze.

Za druhé, provoz nadačního fondu je výrazně jednodušší, jelikož není vyžadována tak vysoká míra administrativy jako u nadace. Nadační fond nemusí mít správní radu ani dozorčí radu, což je povinností nadace. V nadačním fondu mohou být jednodušší a flexibilnější orgány, které mají širší pravomoci a odpovědnost.

Za třetí, nadace musí splnit určité požadavky na minimální kapitál a majetek, zatímco pro nadační fond takové požadavky neexistují. To znamená, že nadační fond může být založen i s menším počátečním jměním, což je výhodné zejména pro menší organizace nebo jednotlivce, kteří chtějí podpořit určitou věc.

Za čtvrté, nadační fondy jsou flexibilnější a mohou být snadněji přizpůsobeny změnám v potřebách a prioritách, než je tomu u nadací. Nadační fondy také mohou mít kratší časovou omezenost pro poskytování finančních prostředků na podporu projektů a činností, což umožňuje rychle reagovat na změny a potřeby v dané oblasti.

Celkově tedy zřízení a provoz nadačního fondu jsou významně jednodušší než u nadace, což je výhodné pro všechny, kteří chtějí podpořit určitou věc, aniž by museli investovat příliš času a finančních prostředků do složitých administrativních procesů.

5. společné daňové výhody

nadace a nadačního fondu jako veřejně prospěšného poplatníka

Nadace i Nadační fondy stejně jako jiné neziskové právnické osoby a organizace mohou využívat celou řadu daňových výhod, pokud jsou zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a násl. zákona o dani z příjmu a neslouží toliko soukromým účelům, namátkou se jedná o tyto výhody:

 

 • osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů,
 • příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně,
 • v případě, že vyjde nějaká daň, ve většině případů ji platit nebude – základ daně může snížit o dalších 30 %, maximálně o 1 000 000 Kč, pokud tuto úsporu na dani použije ke krytí budoucích nákladů svých nepodnikatelských činností, vychází-li 30% snížení na méně než 300 000 Kč, je možné si odečíst až 300 000 Kč, maximálně ale do výše základu daně,
 • osvobození od daně z příjmu pro výnosy z majetku tvořícího nadační jistinu či příjem z jeho prodeje,
 • možnost čerpání dotací
 • v  detailech – napište nám, zašleme Vám přehlednou tabulku.

6. Ocenění darů

z hlediska dárce a obradované entity

Předmětem daru bývají nejčastěji finanční prostředky, ale darovat lze i jakékoliv věci, pohledávky, cenné papíry nebo služby. Kromě dobrého pocitu z darování mohou být odměnou také určité daňové výhody. Jaké dary je možné od základu daně odečíst a v jaké výši, definuje zákon o daních z příjmů v § 15 ods.1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 pro právnické osoby.

Zákon stanovuje podmínky pro uplatnění odčitatelné položky podle:

 • subjektu obdarovaného
 • účelu daru
 • spodního a horního limitu výše darů

Pokud jsou tyto zákonné podmínky splněny, zbývá ještě určit hodnotu daru.
U finančních prostředků se jedná o snadný úkol. U nefinančních darů může být ale stanovení hodnoty daru komplikovanější a je potřeba se podívat na to, kdo je dárcem a jaký majetek se rozhodl darovat.

Z hlediska ocenění darů a jejich daňových dopadů může být darování pro dárce i obdarovanou organizaci složitý a komplikovaný. Aby byl celý proces pro všechny zúčastněné subjekty maximálně efektivní, je třeba stanovit hodnotu daru, o kterou si dárce může snížit základ daně z příjmů – napište nám, zašleme Vám přehledný manuál.

7. náklady na založení nadačního fondu / nadace, termíny

Proces založení nadačního fondu / nadace:

 • projednání koncepce fundace a volba typu
 • vypracování zakladatelských dokumentů fundace
 • vypracování statusu fundace
 • pořízení zápisů (protokolů) ze založení fundace
 • eventuální volba orgánů fundace
 • zápis fundace do veřejných rejstříků
 • registrace fundace k daním
 • eventuální registrace fundace jakožto zaměstnavatele
 • příprava jednoduchého „Jízdního řádu“ pro běžný provoz fundace

Pokud jste dočetli až sem, nepochybně Vás téma fundací velmi zajímá. Ozvěte se nám, rádi s Vámi podrobně probereme Vaši konkrétní situaci, Vaše přání a představy o fungování Vaší fundace. Společně vybereme fundaci, která je pro Vás ta pravá a provedeme Vás celým procesem jejího založení.