Vinkláři a jiní podvodníci: Rozkrýváme nebezpečí falešných právních poradců
svěřenský fond, ochrana majetku, finanční zabezpečení, ochrana vlastnictví
20. 2. 2024

🚨 🚨 🚨 Vinkláři a jiní podvodníci: Rozkrýváme nebezpečí falešných právních poradců

📚 Vážení přátelé,

s nadějí na sdílení dalších zajímavých a užitečných poznatků a s představou, že se společně znovu podíváme na svět svěřeneckých fondů a správy majetku, jsem se připravovala k napsání blogu plného zajímavostí a užitečných informací.

Místo toho se však naše kancelář v současné době potýká s případem, který nás všechny zasáhl mnohem více, než bychom si dokázali představit. Stojíme tváří v tvář rozsáhlému podvodu, jehož součástí jsou, bohužel, i falešní advokáti.

Tato aktuální zkušenost mě přiměla odložit plánované téma a věnovat se mnohem naléhavější problematice, která má potenciál ovlivnit nás všechny.

V tomto článku se proto nebudeme věnovat správě majetku, ale podíváme se spíše na temnou stránku právních služeb, která představuje reálné nebezpečí pro neinformované klienty.

❗❗❗ Cílem tohoto textu není vyvolávat strach, ale spíše informovat a připravit vás na to, abyste byli schopni rozpoznat varovné signály a chránit se před možnými podvody. Jsem zde jako váš průvodce a odborník, který si přeje, aby byla právní pomoc bezpečná a transparentní pro každého.

🔍 🔍 🔍 Co je to vinklaření?

Vinklaření, neboli poskytování právních služeb osobami, které k tomu nejsou oprávněny, představuje vážný problém, který může způsobit značné škody nejen na finančním poli, ale i v právních záležitostech klientů, kteří se těmto falešným advokátům svěří. Tento termín používáme pro označení nelegálního poskytování právních služeb osobami, které nejsou právníky, nemají patřičné vzdělání, zkušenosti ani licenci k právní praxi.

❗❗❗ Proč je vinklaření nebezpečné?

Vinklaření představuje závažné riziko pro každého, kdo hledá právní radu a zastoupení. Falešní advokáti, kteří nemají potřebné kvalifikace, mohou nabízet služby, které jsou na první pohled přitažlivé díky nižším nákladům nebo slibům rychlého vyřešení složitých právních situací. Tato nekalá praxe však může vést k řadě negativních důsledků:

❌ 1. Nesprávné právní rady: Falešní advokáti nemají adekvátní vzdělání a zkušenosti, což může vést k poskytování nesprávných nebo zavádějících právních rad. Takové informace mohou způsobit, že se klienti rozhodnou pro strategie, které jsou pro jejich případ nevýhodné nebo dokonce poškozující.

💰 2. Ztráta finančních prostředků: Klienti, kteří platí za právní služby osobám bez odpovídajících oprávnění, často zjistí, že jejich investice byla marná. V případě špatně vedeného právního sporu může toto vést nejen k ztrátě honorářů zaplacených vinkláři, ale také k dalším finančním ztrátám spojeným s verdiktem sporu.

🧨 3. Právní komplikace a zpoždění: Neodborné zastupování může vést k zbytečným komplikacím nebo zpožděním v právních procesech. V některých případech může nekvalifikovaná intervence zhoršit situaci klienta a vést k trvalým právním nebo finančním následkům a ztrátám majetku.

📢 Odstrašující příklad

Představte si situaci, kdy si pan Novák hledá právního zástupce pro složitý obchodní spor. Narazí na „advokáta“ pana Svobodu, který nabízí rychlé služby bez potřeby dlouhých konzultací. Pan Novák, naléhavě potřebující pomoc, souhlasí, aniž by důkladně ověřil kvalifikace pana Svobody. V průběhu procesu však pan Svoboda poskytne nevhodné právní rady, slíbí podat žaloby a vše vyřešit, průběžně pana Nováka informuje o tom, jak se věc zdárně vyvíjí, a nakonec zfalšuje rozhodnutí soudu, která předá panu Novákovi jako pravá. Tato situace se samozřejmě provalí. Pan Novák ale již bude zásadně a možná i nevratně poškozen, přijde o majetek, přijde o peníze a kvůli promlčení i o možnost podat příslušné žaloby znovu.

Po několika měsících pan Novák zjistí, že pan Svoboda ve skutečnosti nikdy nebyl licencovaným advokátem, a nyní čelí finančním a osobním důsledkům, které mohou mít dlouhodobý dopad na jeho život.

Tento příklad ilustruje, jak může vinklaření zanechat klienty ve velmi zranitelné pozici, s vážnými finančními a osobními následky. Proto je nezbytné, aby si každý, kdo hledá právní pomoc, důkladně ověřil kvalifikace a oprávnění svého potenciálního zástupce.

💡 💡 💡  Jak poznám pravého a falešného advokáta?

Je klíčové ověřit si, zda je daný poskytovatel právních služeb řádně zaregistrován a oprávněn. To zahrnuje ověření členství v České advokátní komoře nebo advokátní komoře jiného státu, informování se o vzdělání a profesních kvalifikacích a vyhledávání transparentnosti a otevřenosti ohledně poskytovaných služeb a poplatků. Není Váš právní zástupce na internetu k nalezení? Nemá webové stránky? Není zapsán v České advokátní komoře? Běžte jinam, dokud je čas.

❓❓❓ Co mám dělat, když mám pochybnosti nebo již vím, že jsem naletěl?

V případě, že máte jakékoliv pochybnosti ohledně pravosti nebo kvalifikace vašeho právního zástupce, je klíčové jednat rychle a rozvážně. Zde jsou kroky, které můžete podniknout:

 1. Ověření kvalifikací: Prvním krokem by mělo být důkladné ověření kvalifikací vašeho právního zástupce. To zahrnuje prověření jeho členství v České advokátní komoře, která je dostupná zde online na oficiálních stránkách České advokátní komory. Každý advokát v České republice musí být členem této komory a mít přidělené unikátní identifikační číslo.

🤝 2. Konzultace s jiným advokátem: Pokud máte pochybnosti, je vhodné obrátit se na jiného advokáta, jehož kvalifikace a oprávnění jsou ověřené, a požádat o druhý názor. Tato konzultace vám může poskytnout jiný pohled na vaši situaci a potvrdit nebo vyvrátit Vaše pochybnosti.

📢 3. Oznámení České advokátní komoře: Pokud máte podezření, že vaše právní zastoupení bylo poskytnuto osobou bez patřičného oprávnění, je důležité informovat Českou advokátní komoru. Tato instituce má pravomoc prověřit oprávnění advokátů a v případě potvrzení neoprávněné praxe podniknout příslušné kroky.

📢 4. Kontaktování Ministerstva spravedlnosti: V případě, že jste utrpěli škodu v důsledku vinklaření, můžete se obrátit i na Ministerstvo spravedlnosti ČR, které má pravomoc řešit případy neoprávněného poskytování právních služeb a může zahájit příslušné správní řízení.

📢 5. Podání oznámení na Policii: V případě, že se domníváte, že jste byli podvedeni, máte také možnost obrátit se na policii ČR s trestním oznámením. Toto byste měli zvážit zejména v situacích, kdy dochází k finančním ztrátám, ztrátám na majetku nebo jinému vážnému poškození.

V každém případě je důležité zachovat klid a postupovat systematicky. Uchovávejte veškerou dokumentaci a komunikaci související s vaším případem, která může sloužit jako důkaz v případném řízení.

Závěr

Vinklaření představuje vážné riziko pro všechny, kdo hledají právní pomoc. Je nezbytné být ostražitý a pečlivě si ověřovat kvalifikace a oprávnění každého, kdo Vám nabízí právní služby. Jen tak můžete spolehlivě předejít potenciálním problémům a škodám.

Jako Vaši průvodci a odborníci na toto téma si přejeme, aby Vaše právní pomoc byla vždy bezpečná a transparentní pro všechny. 

❓❓❓ Nejste si zcela jistí❓❓❓

Máte pochybnosti a potřebujete poradit?

✅✅✅ Kontaktujte nás pro konzultaci, vaše záležitosti si zaslouží osobní přístup.